Statut

 ACTUL CONSTITUTIV AL

ASOCIATIEI PROFESIONALE A PRODUCATORILOR, IMPORTATORILOR SI COMERCIANTILOR DE BICICLETE DIN ROMANIA

CAP. I DENUMIREA, FORMA, SEDIUL,DURATA SI FONDATORII

 

Art. 1 Subscrisele,

 1.            SC S.C. VELOTECA S.R.L. cu sediul social în Bucuresti Sos. Iancului, nr.100. sector2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. J40/7130/752290, cod fiscal nr.RO 23752290   având contul nr.RO25 RZBR 0000 0600 1035 8954 deschis la Raiffeissen Bank Ag Iancului reprezentată in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, prin Cristian Schneider, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sos Pantelimon, nr 215, bl 202, sc A, et 1, ap 3, sector 2, identificat cu CI seria RT nr 414116, eliberat de SPCEP S 2 biroul  nr 4, la data de 08.06.2006, cu CNP 1740724424541.

 2.            S.C. SINCRON PERFORMANCE S.R.L.  înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J22/2275/2004, CUI: RO 16870366, cu sediul în Iasi, Sos Bucium nr 53, Jud Iasi, cont bancar RO52INGB0014000036258911 deschis la ING BANK sucursala IASI, reprezentată in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin Catalin Maxim, cetatean roman, domiciliat in Iasi, str Theodor Vascauteanu, nr 26, bl 3B, sc A, et 2, ap 8, Jud Iasi, identificat cu CI seria MX nr 405799, eliberat de MUn Iasi la data de 25.09.2003, cu CNP 1640404221135

 

  1.  S.C. ASSPORT FLORESCU S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 94, sector 2 inmatriculata la Reg, Comertului sub nr. J40/11734/2002 si avand CUI RO 15026203, reprezentată in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin Florescu Mircea Nicolae, cetatean roman cu domiciliul in Jud Ilfov, Sat Rosu, ( com Chiajna) Str Crinului, nr 60D, identificat cu C.I seria IF nr.284815 emis de SPCLEP Buftea, la data de 03.06.2011, cu CNP 1750715113691

 

am hotarat infiintarea Asociatiei Profesionale a Producatorilor, Importatorilor si Comerciantilor de Biciclete din Romania.

 

Art. 2 Denumirea asociatiei este Asociatia Profesionala a Producatorilor, Importatorilor si Comerciantilor de Biciclete din Romania conform dovezii nr. 110074 / 15.03.2012 eliberata de Ministerul Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice.

Art. 3 Sediul asociatiei este in Bucuresti, sector 3, str. Matei Basarab, nr.70, bl.L112A, sc 2, parter. Sediul va putea fi schimbat prin hotararea Adunarii Generale sau a Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legii privind inscrierea modificarilor in Registrul Asociatilor si Fundatiilor.

Art. 4 Asociatia se constituie pe durata nelimitata, incepand cu data inregistrarii ca persoana juridica in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, conform hotararii judecatoresti. Modificarea duratei de functionare se va face cu respectarea prevederilor legii privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

 

CAP. II  SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 

Art. 5 Scopul principal al Asociatiei il reprezinta dezvoltarea culturii bicicletei in Romania sub aspect tehnic, economic si social. Asociatia isi propune sa reuneasca majoritatea agentilor economici implicati in industria bicicletei in scopul identificarii si transpunerii in practica a celor mai potrivite cai prin care biciclete si ciclismul sa devina o solutie de masa pentru transportul urban, agrement, intretinerea sanatatii si practicarea sportului.

            Obiectivele Asociatiei sunt:

  1. Sa identifice, defineasca si promoveze interesele comerciale pe termen lung specifice acestei industrii si sa sprijine prin toate mijloacele legale transpunerea lor in practica.
  2. Sa initieze completarea cadru legal cu prevederi specifice care ar duce la o mai buna reglementare a domeniului in buna colaborare cu autoritatile statului.
  3. Sa centralizeze date statistice si sa emite norme de bune practici (legislatia comerciala, norme de performanta, dictionar de termeni specifici, practici comerciale, etc) care sa duca la cresterea performantelor economice si la incurajarea deschiderii de noi magazine, service-uri, etc
  4. Sa vegheze si sa sesizeze organele in drept fata de concurenta neloiala a activitatilor similare nefiscalizate sau ilegale.
  5. Sa popularizeze prin targuri, expozitii, competitii sportive de performanta sau de masa beneficiile pe care bicicleta le aduce in viata omului si a societatii.
  6. Sa sprijine progresul stiintific, tehnic specific ramurii.
  7. Sa se afilieze la comunitatea internationala si sa participe activ la integrarea europeana.

 

CAP. III PATRIMONIUL

            Art. 6  Patrimoniul social initial al Asociatiei este in suma de  700 (sapte sute) lei. Patrimoniul social poate fi majorat din resursele atrase, pe baza hotararii  Adunarii Generale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la aceasta.

            Art. 7 Asociatia are dreptul de a refuza orice finantare, donatie, legate sau venituri in cazul in care acestea ar fi oferite in conditii inacceptabile, de stirbire a autonomiei Asociatiei sau care sunt contrare scopului si obiectivelor acesteia si a legilor in vigoare.

            Art. 8  Contributiile, donatiile, legatele, etc. pot fi valorice, bunuri mobile si imobile, etc. si se gestioneaza conform normelor legale.

 

CAP. IV ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA  ASOCIATIEI

             Art. 9 Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt:

a)    Adunarea Generala;

b)    Consiliul Director;

c)    Cenzorul.

 

Art. 10 Adunarea Generala a Asociatiei – ca organ de conducere al Asociatiei- este constituita din totalitatea membrilor.

a)    Adunarea generala este convocata cel putin o data pe an in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie, la cererea Consiliului director sau la propunerea a cel putin unei treimi din numarul membrilor, in sedinte extraordinare;

b)    Adunarea generala este statutar constituita prin intrunirea cvorumului de jumatate plus unu din numarul total al membrilor;

c)    In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul statutar, se va face o noua convocare in termen de maximum sapte zile;

d)    Cea de a doua intrunire a Adunarii generale confera sedintei caracter statutar indiferent de numarul membrilor prezenti;

e)    Hotararile Adunarii generale se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti;

f)     Acest organ are dreptul de a alege si de a revoca membrii Consiliului Director, dizolvarea si lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare reprezinta un atribut al Adunarii Generale.

            Art. 11 Conducerea Asociatiei se realizeaza prin Consiliul Director, initiator al organizatiei, format initial din urmatorii membrii:

Presedinte asociatieFlorescu Mircea Nicolae, cetatean roman cu domiciliul in Jud Ilfov, Sat Rosu, ( com Chiajna) Str Crinului, nr 60D, identificat cu C.I seria IF nr.284815 emis de SPCLEP Buftea, la data de 03.06.2011, cu CNP 1750715113691.

            Vicepresedinte asociatie in persoana d-lui Cristian Schneider cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.215, bl. 202, sc.A, et.1, ap.3, legitimat cu CI seria RT, nr.414116, eliberat de SPCEP S2 birou 4.

Secretar Catalin Maxim, cetatean roman, domiciliat in Iasi, str Theodor Vascauteanu, nr 26, bl 3B, sc A, et 2, ap 8, Jud Iasi, identificat cu CI seria MX nr 405799, eliberat de MUn Iasi la data de 25.09.2003, cu CNP 1640404221135.

Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:

a)    prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;

b)    incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

c)    aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;

d)    hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;

e)    decide asupra primirii si folosirii de subventii, donatii, legate si sponsorizari;

f)     intocmeste bugetul Asociatiei si-l supune aprobarii adunarii Generale;

g)    organizeaza actiuni de extindere a Asociatiei;

h)   indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala;

      Art. 12 Hotararile luate de consiliul director, in limitele legii, ale actului

constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii pentru asociatii care adera in calitate de membrii la asociatie.

Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre Judecatoria in

circumscriptia careia asociatia isi are sediul.

      Art. 13 Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii

Generale.

Art. 14 Controlul financiar intern al asociatiei va fi asigurat de un censor.

In situatia in care asociatia va avea mai mult de 100 membrii inscrisi pana la data

intrunirii ultimului consiliu director, controlul financiar intern se va exercita de catre o comisie de cenzori.

      In realizarea competentei sale, cenzorul:

a)    verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b)    intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului Director;

c)    poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;

d)    indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director.

Art. 15 Pentru desfasurarea procedurii de dobandire a personalitatii juridice a Asociatiei este desemnat d-nul  Mihai Kehaiyan, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sos Iancului, nr 2, bl C113, sc 1, et 5, ap 15, sector 2, identificat cu CI seria RR nr 729442, eliberat de SPCEP S 2 biroul nr 2 la data de 15.03.2011, cu CNP 1790420423012